Inspekcija vršila kontrole u sarajevskim studentskim domovima

29

U Javnoj ustanovi Studentski centar Sarajevo u toku 2020. godine obavljena su četiri inspekcijska nadzora kantonalnih sanitarnih, inspektora za hranu i veterinarskog inspektora.

Ove kontrole inicirane su, kako je kazala glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Vildana Brdarić prijavama, koje su se, između ostalog, odnosile na nepoštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera u Studentskom domu Bjelave i Preporuka za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.

– Postupajući po navedenoj i prijavama u vezi s higijenom i zdravstvenom ispravnošću hrane u Studentskom domu Nedžarići, kantonalni inspektori su u postupku provedenih nadzora utvrdili nepravilnosti koje su se odnosile na broj studenata koji borave u sobama na Bjelavama, a koji nije bio u skladu sa izdatim preporukama. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti izdato je rješenje kojim je naređeno hitno otklanjanje nedostataka i striktno poštivanje Preporuka za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19 – kazala je Brdarić.

Istakla je kako su uočene nepravilnosti i u Studentskom domu u Nedžarićima.

– Inspekcijskim nadzorom u Studentskom domu Nedžarići, tokom kontrole obavljanja ugostiteljske djelatnosti, zatečeno je nepropisno označeno juneće meso kao i smjesa usitnjenog mesa pripremljena za oblikovanje, što je u suprotnosti sa članom 17. Zakona o veterinarstvu BiH, odnosno relevantnim Pravilnikom o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka. Iz tog razloga, u ovom slučaju, veterinarski inspektor je djelovao donošenjem rješenja za uništenje proizvoda životinjskog porijekla u ukupnoj količini od 44,50 kilograma, s obzirom na to da se prema važećim propisima zatečeno meso cijeni zdravstveno neispravnim, a osim toga izrečene su i prekršajne sankcije u skladu sa navedenim propisima – pojašnjava Brdarić.

Nakon provedenih nadzora inspekcija je išla i u kontrolu te je utvrđeno da je Javna usranova postupila po uručenim rješenjima i datim Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te da je zdravstveno-neispravno meso uništeno.