Kako je istaknuto na današnjoj pres-konferenciji, “uzurpacija vakufa Turali-bega je izvršena od strane Grada Tuzla, Bingo d.o.o., Tuzla-remont d.o.o., zbog čega je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula niz sudskih i drugih postupaka u cilju zaštite vakufske imovine”.

Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske polove Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, podsjetio je da nacionalizirana imovina ima status quo, odnosno da postoji zabrana raspolaganja takvom imovinom.

– Zakonom o stvarnim pravima je određeno da takva imovina ne može biti predmet prijenos, otuđivanja ili nekog drugog oblika raspolaganja. Dakle, postoji zakonska zabrana raspolaganja nacionaliziranom imovinom. Današnja press konferencija je imala za cilj da ukaže javnosti kako određene stukture lokalnih zajednica, zajedno sa ljudima koji imaju interes, uđu u postupke i protupravne radnje koje dovedu do prodaje nacionalizirane vakufske imovine, te na taj način trajno otuđe vakufsku imovinu. Takav slučaj imamo sa vakufom Turali-bega u Tuzli. Lokalna zajednica, odnosno gradska uprava je sa određenim pravnim subjektima protupravno raspolagala vakufskom imovinom i izvršila prometovanje vakufske imovine u korist privatnog pravnog lica – naglasio je Salihović.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je niz postupaka pred sudovima, u cilju zaštite konkretne vakufske imovine.

Esad Oruč, advokat i generalni zastupnik Islamske zajednice u ovom predmetu, rekao je da je u konkretnom slučaju nezakonitog raspolaganja nekretninama koje imaju status vakufske imovine, pravni interes Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspostava i održavanje ranijeg zemljišnoknjižnog stanja u cilju ostvarivanja subjektivnih prava u postupcima denacionalizacije i restitucije.

– Radi se o izvjesnoj, regulisanoj situaciji, koja je normirana imperativnim normama Zakona o stvarnim pravima entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, iz kojih jasno proizilazi subjektivno pravo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da traži povrat prava vlasništva oduzete imovine. Ono na šta želimo ukazati i što dodatno zabrinjava je da je u međuvremenu na predmetnim nekretninama, odnosno vakufskoj imovini, otpočeto izvođenje građevinskih radova od strane Tuzla-remont d.o.o. ili društva Bingo d.o.o. Tuzla – pretpostavljamo na osnovu urbaništičke saglasnosti i građevinske dozvole izdate od strane Grada Tuzla. Kažemo, pretpostavljamo, iz razloga što smo se obratili Gradu Tuzla sa zahtjevom za pristup navedenim informacijama ali do danas navedenu informaciju nismo dobili – istakao je.

Advokat Oruč je zaključio da je potrebno da “Grad Tuzla, zajedno sa društvom Bingo d.o.o. i Tuzla-remont d.o.o. obustave dalje radove na predmetnoj nekretnini, dok se ne okončaju svi postojeći i tekući pravni procesi koji se vode pred različitim sudovima i različitim organima”.

Ova vakufska nekretnina egzistira više od 450 godina, a sljedeće godine planirano je obilježavanje 450 godina vakufname Gazi Turali-bega.