Iz Uprave policije MUP-a KS odgovorili na Okerićeve tvrdnje da “može doći do urušavanja sigurnosnog sistema”: Neozbiljno, i prema građanima neodgovorno, iznositi opasne tvrdnje

Preporučujemo

Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo oglasili su se povodom izjave Elvedina Okerića, predsjednika komisije za sigurnost Skupštine KS o tome da “može doći do urušavanja sigurnosnog sistema u Kantonu Sarajevo”, a kao posljedica toga da “Uprava policije koju predvodi policijski komesar Nusret Selimović nije odgovorila na ključne potrebe sigurnosnog sistema Uprave policije, kao što su kapacitiranje ljudskim resursima i opremanjem Uprave policije neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima”.

U svrhu objektivnog i istinitog informisanja javnosti, uputili su obavještenje koje prenosimo u cijelosti:

“Razlog zašto se od 2019. godine nisu provodile procedure unapređenja policijskih službenika u više činove, leži u činjenici da je za pokretanje i provođenje procedura unapređenja policijskih službenika u viši čin bilo neophodno da se donesu odgovarajući propisi i podzakonski akti. Donošenje pojedinih provedbenih propisa bilo je odloženo dok se ne otklone uočene kontradiktornosti u odredbama pojedinih članova Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (,S1. novine Kantona Sarajevo br. 38/18 i 26/19) koje su se, prije svega, odnosile na otklanjanje kolizija člana 48. navedenog Zakona koji propisuje nivoe pristupanja policijskom organu u odnosu na član 52. istog Zakona, koji propisuje opšte uslove za kandidata u proceduri zapošljavanja policijskih službenika.

Naime, u članu 48. stav (1) tačka b) Zakona o policijskim službenicma Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 38/18 i 26/19), propisano je:

b) U činu mlađeg inspektora – kao drugi nivo pristupanja za kandidate s najmanje završenim VI stepenom stručne spreme ili prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova. Odredbom člana 52 . stav (1) tačka c) Zakona propisano je: c) da ima najmanje IV stepen školske spreme za čin policajac, a za čin mlađi inspektor da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova nakon završenog Pravnog fakulteta ili Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ili druge akreditirane visokoobrazovne insititucije iz matičnih oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških i sigurnosnih studija.

Iz citiranih zakonskih normi evidentno je da izmjene koje je pretrpio član 52. Zakona nisu adekvatno propraćene izmjenama koje su trebale nastupiti i u članu 48. Zakona. Bilo je neophodno usaglasiti i odredbe člana 107. stav (4) Zakona o policijskim službenicima Kanton Sarajevo koje propisuju rok od 180 dana za donošenje odluke disciplinske komisije, sa odredbama člana 104. stav (5) istog Zakona koje propisuju da se interni postupak za teže povrede službene dužnosti mora završiti u roku od maksimalno pet mjeseci i odredbom člana 112. stav (2) Zakona koja se odnosi na trajanje postupka gdje se navodi da interni postupak i disciplinski postupak mora biti okončan u roku od 10 mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

Također, izmijenjen je član 105. Zakona koji se odnosi na izricanje disciplinskih sankcija, te propisanu mogućnost da disciplinska komisija nakon provedenog postupka ukoliko utvrdi da se radi o lakšoj, a ne težoj povredi službene dužnosti može izreći disciplinsku sankciju za lakšu povredu službene dužnosti. Uvođenjem ove izmjene bilo je neophodno izvršiti izmjene i ostalih članova Zakona na koje pomenuta izmjena ima refleksije (čl. 104. stav (4) Zakona kojim je određen rok internog postupka za lakše povrede službene dužnosti, član 112. stav (1) Zakona kojim se uređuje trajanje postupka, član 113. istog Zakona u dijelu koji se odnosi na zastarjelost postupka).

Nužna je bila i izmjena odredbe člana 85. Zakona, koja u stavu (3) propisuje da policijski komesar imenuje komisiju za unapređenje sastavljenu od šest članova, obzirom na činjenicu da je ista trebala imati neparan broj članova.

S tim u vezi, zbog uočenih neusklađenosti i nedorečenosti pojedinih odredaba Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 38/18 i 26/19), rješenjem MUP-a Kantona Sarajevo obrazovana je Komisija koja je imala zadatak da pripremi izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 39/20) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 39/20), u oktobru 2020.godine otklonjene su neusklađenosti i kontradiktornosti koje su direktno uticale i stvarale prepreku za donošenje određenih provedbenih propisa, a naročito Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS. Nakon što su 09.10.2020. godine, stupile na snagu naprijed navedene izmjene i dopune Zakona, donesen je novi Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/20 i 47/20), koji je stupio na snagu 13.11.2020. godine; tokom 2021. godine donesena je Uredba o sadržaju, izgledu, dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 18/21), te je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS donesen u februaru 2022.godine na koji je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost u martu iste godine (10.03.2022.godine).

Pravilnikom o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u članu 11. stav (3) tačka a) propisano je da Interni oglas za proceduru unapređenja obavezno sadrži i uslove za vršenje poslova slobodnih radnih mjesta. Osim toga, odredbama člana 85. stav (2) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, propisano je da policijski komesar, u roku od 30 dana nakon što nadležna organizaciona jedinica zadužena za kadrovska pitanja dostavi listu slobodnih radnih mjesta za sve činove, s izuzetkom početnih činova, donosi odluku o pokretanju postupka unapređenja za činove za koje postoje slobodna radna mjesta, po utvrđenim prioritetima. Stoga, obaveza dostavljanja liste slobodnih radnih mjesta, te na osnovu iste donošenje odluke, odnosi se na sve činove izuzev početnih činova, a ne selektivno samo za pojedine činove (tj. nije bilo moguće dostaviti listu slobodnih radnih mjesta i provesti proceduru unapređenja samo npr. za čin stariji policajac ili stariji narednik).

S tim u vezi, kako ranije važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo nije bio usklađen sa odredbama člana 16. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i odredbama člana 52. stav (1) tačka c) i člana 83. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, u pogledu obaveze propisivanja uslova za vršenje poslova radnog mjesta policijskog službenika, obzirom da istim nisu propisani uslovi, kao ni eventualno drugi posebni uslovi propisani odredbama člana 53. tačka c) istog Zakona, nije bilo moguće pokrenuti proceduru unapređenja u viši čin i dosljedno primijeniti odredbe 85. stav (1) i (2) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, koje propisuju obavezu dostavljanja liste slobodnih radnih mjesta za sve činove za unapređenje, kao i donošenje odluke policijskog komesara o pokretanju postupka unapređenja za činove za koje postoje slobodna radna mjesta, niti dosljedno primjeniti odredbe člana 11. stav (3) Pravilnika o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (SI. novine Kantona Sarajevo br. 45/20 i 47/20), koje propisuju da Interni oglas za proceduru unapređenja obavezno sadrži uslove za vršenje poslova slobodnih radnih mjesta.

Donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo, koji je usklađen s naprijed navedenim Zakonima i Uredbom o sadržaju, izgledu, dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, otklonjene su smetnje, te omogućeno provođenje procedura unapređenja policijskih službenika u viši čin u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (S1. novine Kantona Sarajevo br. 45/20 i 47/20).

Dakle, nakon što je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo donesen, izvršeno je postavljenje i raspored policijskih službenika na radna mjesta utvrđena navedenim Pravilnikom, u skladu s dodijeljenim činom i propisanim uslovima za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta, nakon čega je policijski komesar donio Odluku o pokretanju postupka unapređenja u čin glavni inspektor, samostalni inspektor, viši inspektor, inspektor, stariji narednik, narednik i stariji policajac, za koje postoje slobodna radna mjesta broj: 02-30-1-5256/22 od 20.07.2022.godine, te u julu 2022.godine imenovao dvije komisije za provođenje procedura unapređenja. Navedene komisije su objavile interne oglase za unapređenje u čin stariji policajac (03.10.2022.godine) i čin glavni inspektor (10.10.2022.godine), te je u toku provođenje navedenih procedura unapređenja.

Naglašavamo da su procedure unapređenja u neposredno viši čin interne procedure s utvrđenim formalnim postupkom i uslovima za provođenje istih, te zahtjevaju dosljednu primjenu propisa što obuhvata jasno i nedvosmisleno utvrđene uslove za obavljanje poslova radnih mjesta policijskih službenika za koje se vrši popuna kroz institut unapređenja, te je nesporna činjenica da ti uslovi moraju biti utvrđeni na način kako je to propisano Zakonom o policijskim službenicima KS i Zakonom o unutrašnjim poslovima KS, i da su se tek nakon donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS stekli uvjeti za provođenje navedenih procedura.

U pogledu navoda koji se odnose na dugotrajnost postupka prijema novih policijskih službenika u Upravu policije ističemo da je Uprava policije KS ranije provela Javni konkurs za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo u početnom činu policajac – 200 izvršilaca, koji je objavljen dana 31.05.2021. godine. Dana 21.09.2022. godine Komisija za izbor je okončala proceduru za 197 kandidata koji su upućeni na osnovnu obuku za kadete, na dan 30.09.2022. godine u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Evidentno je da je kompletna procedura trajala značajan vremenski period, s obzirom da je ista bila uslovljena ne samo postupanjem Komisije za izbor Uprave policije koja je provodila navedenu proceduru, već i postupanjem drugih organa koji su, također, obavljali određene radnje u samoj proceduri u segmentu provođenja postupaka sigurnosnih provjera (cca 2 mjeseca) u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, ljekarskih pregleda (cca 4 mjeseca), te postupanja drugostepenog organa po izjavljenim žalbama (cca 2 mjeseca). Također, navedena procedura se obavljala u okolnostima pandemije Covid-19, što je dodatno usložilo provođenje same procedure. Ističemo da je u toku 2022. godine na inicijativu Uprave policije, Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Upravi policije da provede postupak raspisivanja javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika broj: 02-04-44837-6/22 od 03.11.2022.godine, i to ukupno 256 policijskih službenika.

U vezi sa navodima o niskom izvršenju budžeta, napominjemo da kad je riječ o specifičnim javnim nabavkama za potrebe Uprave policije, posebno nabavke iz oblaste odbrane i sigurnosti, početak ovakve javne nabavke uslovljeno je ispunjenjenjem određenih uslova, koje uključuju, a ne ograničavaju se na: uključivanje u program javnih investicija, usvajanje projekta od strane Vlade KS, prihvatanje projekta i zainteresiranost kreditora za kreditiranje i završen postupak kreditnog zaduženja od Ministarstva finansija, osiguranje učešća u postupku javne nabavke eksperata koji poznaju specifične predmetne nabavke, osiguranje odgovarajućih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka za određene predmete nabavke. Rokovi isporuke ovakvih roba su značajno duži od roba široko rasprostranjenih na tržištu, kao i drugih roba dostupnih na našem tržištu. Nabavka najvećeg dijela opreme je iz oblasti odbrane i sigurnosti – opreme koja se nabavlja po posebnoj proceduri, ali i opreme čiji uvoz zahtijeva posebne uvozne dozvole, te posebne izvozne dozvole država proizvođača opreme koja se nabavlja.

Izdvajamo:

Nabavka vozila specijalne opreme – blindirana vozila (3.800.000,00 KM) – postupak u toku: započet tek nakon okončavanja procedure odobravanja kreditnih sredstava

Nabavka vozila za specijalne namjene (988.650,00 KM) – okončano

Nabavka proširenje IBIS sistema (1.800.000,00 KM) – potupak u toku: provodi se putem ograničenog postupka; započet tek nakon okončavanja procedure odobravanja kreditnih sredstava

Nabavka proširenja stacionarnih radara (889.725,30 KM) – okončano

Nabavka mini video-kamera (490.000,00 KM) – u toku ponovljeni postupak; ranije provedeni postupak javne nabavke poništen jer nije zaprimljena nijedna tehnički zadovoljavajuća ponuda

Nabavka DNK laboratorija (1.000.000,00 KM) – postupak kreditnog zaduženja od strane Ministarstva finansija završen krajem 2022. godine, te sredstva nisu bila operativna u 2022. godini

Za jedan dio nabavki predviđenih Budžetom KS iz kreditnih sredstava (2.610.924,00 KM) nije provedena procedura koja se odnosi na usvajanje projekta od strane Vlade KS, prihvatanje projekta i zainteresiranost kreditora, niti je završen postupak kreditnog zaduženja od strane Ministarstva finansija iz razloga jer se nije radilo o projektima Uprave policije, već interresornim projektima.

Procedura nabavke nije provedena i za dio odobrenih sredstava (3.940.100,00 KM) za nabavku opreme označene većim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, a zbog čekanja završetka certifikacije uspostavljenog sigurnosnog područja.

Informacija da od jula 2022. godine nema policijskog službenika koji se nalazi u činu „glavni inspektor”, a koji bi ispunjavao uslove za policijskog komesara, dostavljena je prije godinu dana ministru unutrašnjih poslova od strane Uprave policije MUP-a KS, aktom broj: 02/5-1-02-8505 od 30.12.2021.godine, a potom je navedeni akt dostavljen Nezavisnom odboru i Komisiji za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo. Također, u navedenom aktu inicirano je da se uredi jednostavniji postupak načina zamjene policijskog komesara, a sve u cilju osiguranja nesmetanog funkcionisanja policijskog organa. Imajući u vidu navedeno, te činjenicu da je nakon sticanja normativno-pravnih uslova za pokretanje procedure unapređenja policijski komesar donio Odluku o pokretanju postupka za unapređenje policijskih službenika, između ostalih i za čin glavni inspektor, a u navedenoj odluci kao prioritet utvrdio pokretanje navedene procedure unapređenja – evidentno je da su neutemeljeni navodi koji impliciraju na namjeru policijskog komesara da bude nezamjenjiv i time ugrozi, na bilo kakav način, dostignuti nivo sigurnosti u Kantonu Sarajevo.

Napominjemo da je policijski komesar u ranijem periodu o svemu navedenom pismeno upoznao ministra unutrašnjih poslova, Nezavisni odbor i Komisiju za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo i tražio hitnu reakciju koja se odnosi, prije svega na sistemsku izmjenu samog načina dodjele činova, načina zamjene policijskog komesara, itd., te posebno ukazao na posljedice koje će neminovno uslijediti ukoliko ta reakcija izostane. Ne može se držati odgovornim Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo i policijskog komesara u pogledu otklanjanja ranije nastalih kolizija u zakonskim propisima i za dinamiku samog donošenja istih, kao i za složene procese javnih nabavki koji prvenstveno ovise o brojnim eksternim faktorima. U otklanjanju ovih prepreka, službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su uložili i ulažu enormne napore, u cilju kreiranja ambijenta za što efikasniji rad Uprave policije, a što je rezultiralo izvršavanjem primarnih nadležnosti Uprave policije Kantona Sarajevo u pogledu borbe protiv svih oblika kriminaliteta, a naročito strateškog opredjeljenja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zaključno, u svjetlu iznesenih tvrdnji predsjedavajućeg Komisije za sigurnost Kantona Sarajevo, ujedno i predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, nemoguće je ne postaviti pitanje: Da li danas iznesene tvrdnje potvrđuju medijske navode koji su pojavili u posljednja dva dana, a koji su se ticali “već poduzetih koraka za smjenu policijskog komesara KS”?

Policijski komesar Nusret Selimović, u vezi s naprijed navedenim, kazao je sljedeće:

“Navodi da Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo i ja kao policijski komesar nismo odgovorili na ključne potrebe sigurnosnog sistema, očigledno nisu utemeljeni na činjenicama i našim rezultatima rada. Cijenim da je neozbiljno, i prema građanima neodgovorno, iznositi opasne tvrdnje da može doći do urušavanja sigurnosnog sistema u Kantonu Sarajevo, pogotovo ako se imaju u vidu svi ostvareni rezultati i efikasnost Uprave policije u prethodnom periodu, a koji su ostvareni nadljudskim naporima policijskih službenika i rukovodstva Uprave policije – bez obzira na opterećenost vrlo ozbiljnim problemima, preprekama i pritiscima. S tim u vezi, kao nezavisan, savjestan i odgovoran čovjek i policijski profesionalac – o svojim daljim koracima na poziciji policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo javnost ću svakako blagovremeno obavijestiti”.

Najnovije

Jasmin Šaljić (SBiH) odgovorio Muniru Alibabiću: Ej Munjo…Mujo…Pa ko je ovdje lud?

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmin Šaljić (SBiH) na društvenim mrežama prokomentarisao je gostovanje Munira Alibabića Munje bivšeg policajca...