Kadrovske odluke i rješenja Vlade FBiH

Preporučujemo

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Silvije Brčić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za njeno ponovno imenovanje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju.

Danas su donesene i odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, te utvrđen tekst konkursa.

- -

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović imenovani su za predstavnike Federalne vlade u Međuministarskom vijeću. Zakonom o utemeljenju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine propisano je da ovo vijeće čine ministar finansija i trezora BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te po dva predstavnika vlada entiteta iz mjerodavnih ministarstava. Međuministarsko vijeće ima obavezu da razmatra polugodišnje informacije o radu koje podnose direktor i zamjenici direktora Izvozno-kreditne agencije BiH i donosi smjernice koje su obavezujuće za njen rad.

Doneseno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT-Computer Emergency Response Team) za institucije Federacije BiH u sastavu Edina Vuk (predsjednica), Ervin Hodžić, Saša Petrović, Kenan Osmanagić, Mensura Hasifić i Alan Ćatić (članovi). Institucije FBiH u smislu ovog rješenja su federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i stručne službe Vlade FBiH.

Zadaci ove radne grupe su, između ostalog, aktivnosti koje se odnose na koordinaciju prevencije i zaštite od sigurnosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima u institucijama FBiH, prikupljanje i razmjenjivanje informacija o rizicima za sigurnost ovih sistema, kao i događajima koji ugrožavaju njihovu sigurnost.

- -

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Amira Halilčevića (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Fahrudina Smailagića (UNIS „GINEX“ d.d. Goražde), Stipu Buljana („UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).

(Index.ba)

Najnovije

Islamska zajednica u BiH: Negiranje genocida u NSRS-u je argument zašto je neophodno usvajanje rezolucije

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje današnje usvajanje sramnih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se negira genocid...