U obrazloženju inicijative je navedeno da Općina Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i u posljednjih nekoliko godina iz ove općine na listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti.

Danas je utvrđeno da Općina Konjic ispunjava jedan od uvjeta da gradom bude proglašena kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Za izradu Nacrta ovog zakona Vlada je odredila Federalno ministarstvo pravde.