Općina Stari Grad se oglasila o zakupu objekta Trebević-Bistrik kula

Preporučujemo

Obzirom da je u posljednje vrijeme u medijskom prostoru posebno aktuelizirana tema ”Dodjele u zakup objekta Trebević – Bistrik-kula”, saopštenjem za javnost oglasila se Općina Stari Grad. Saopćenje prenosimo u cjelosti.

 Astronomsko društvo ORION, obratilo se Općini Stari Grad Sarajevo, dana 13.10.2010. godine zahtjevom za ustupanje na korištenje zgrade Austro-Ugarske tvrđave (Bistrik-kula) na Trebeviću. Predmetni zahtjev sadržavao je i dinamički plan obnove ovog objekta, prema kojem je bilo predviđeno puštanje u pogon obnovljene astronomske ospervatorije u jesen 2012. godine. U tom pravcu načelnik Ibrahim Hadžibajrić je predložio Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo dodjelu predmetnog objekta Astronomskom društvu ORION.

- -

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 29.11.2010. godine, donijelo je Odluku o dodjeli na korištenje objekta Austro-Ugarske tvrđave (Bistrik-kula) na Trebeviću, Astronomskom društvu ORION, bez obaveze plaćanja zakupnine za korištenje predmetnog objekta, u skladu sa tada važećim propisima. Na osnovu donesene Odluke, zaključen je Ugovor o korištenju poslovnih prostorija bez naknade i to 10.12.2010. godine.

Po osnovu zaključenog Ugovora, Astronomsko društvo ORION uvedeno je u posjed predmetnog objekta 12.01.2011. godine. Od 2013. godine, prema tada važećim propisima, uvedena je obaveza da svi zakupci, koji su do tada bili oslobođeni od obaveze plaćanja zakupnine, moraju plaćati zakupninu za korištenje poslovnih prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo. Prema tome, navedeno društvo od oktobra 2013. godine imalo je obavezu da plaća cijenu zakupa u iznosu od 134,78 KM mjesečno sa PDV-om.

Nadalje, Astronomsko društvo ORION, dana 27.01.2016. godine podnosi Općini Stari Grad Sarajevo, zahtjev za raskid ugovora o korištenju predmetnih poslovnih prostorija. Shodno upućenom zahtjevu, Astronomsko društvo ORION, vratilo je predmetni objekat Općini Stari Grad Sarajevo, na dalje raspolaganje, dana 01.04.2016. godine.

Obzirom da Astronomsko društvo ORION, u periodu od šest godina, nije otpočelo bilo kakve aktivnosti na dovođenju predmetnog objekta funkciji tražene namjene, kao i da u periodu od 2016/2017. godine, niko nije iskazao interes za dodjelu i sanaciju istog, Općina Stari Grad Sarajevo je postupila u skladu sa odredbama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 3/18). Naime, shodno članu 7. navedene Odluke, dana 23.04.2018. godine objavljen je Javni oglas, a predmetom istog bio je i objekat ”Trebević – Bistrik-kula”. Navedeni oglas objavljen je u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i web stranici Općine. Prema tome, iz navedenog proizilazi, da su se na Javni oglas mogla prijaviti sva zainteresovana lica.

- -

Shodno navedenom, postupak dodjele objekta ”Trebević – Bistrik-kula” proveden je na potpuno transparentan način u skladu sa pozitivnim propisima, te stoga, Općina Stari Grad Sarajevo će provesti dalju proceduru okončanja Javnog oglasa.

Međutim, ukoliko je Astronomsko društvo ORION u mogućnosti obezbijediti potrebna finansijska sredstva za sanaciju Astronomske opservatorije na Trebeviću, Općina Stari Grad Sarajevo će iznaći modus da navedenom društvu dodjeli u zakup objekat ”Trebević – Bistrik-kula”.

Najnovije

Jasna poruka Ministarstva SAD: Upotrijebit ćemo sva sredstva protiv onih koji Dodiku pomažu u korupciji i omogućavaju mu da iskorištava narod RS

Ured za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a uputio je jasnu poruku nakon što su jučer proširili crnu...