Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Milisav Ikonić i drugi

Preporučujemo

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u predmetu  Ikonić i drugi donijelo presudu kojom se žalba odbrane optuženog Milisava Ikonića odbija kao neosnovana, pa se potvrđuje prvostepena presuda od 14.9.2018. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH, optuženi Ikonić je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike BiH i Krivičnog zakona SFRJ. Time je Ikonića Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.

- -

U izrečenu kaznu optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Istom presudom, optuženi Zoran Ilić je oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim u izreci, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona RBiH i Krivičnog zakona SFRJ.

Na osnovu odredbe člana 189. stav 1. ZKP BiH optuženi Ilić je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava.

U skladu sa članom 198. stav 2. ZKP BiH oštećeni je s imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

- -

Protiv osuđujućeg dijela prvostepene presude žalbu je izjavila braniteljica optuženog Milisava Ikonića i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji.

Žalbom se predlaže da vijeće Apelacionog odjeljenja pobijanu presudu preinači i optuženog oslobodi od optužbe ili da presudu ukine i odredi održavanje pretresa.

Odgovor na žalbu dostavilo je Tužilaštvo BiH 10.12.2018. godine, u kojem se navodi da je žalba braniteljice neosnovana i predlaže da se žalba odbije.

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 14.2.2019. godine, braniteljica optuženog izjavila je da ostaje u cijelosti kod navoda iz pismeno podnesene žalbe, kao i Tužilaštvo BiH kod navoda da je žalba neosnovana i da je treba odbiti i potvrditi prvostepenu presudu.

Najnovije

Masakr u Daruvaru: Ubica ispitan i prevezen na nepoznatu lokaciju

Krešimir Pahoki, koji se sumnjiči za masakr u Daruvaru, ispitan je jutros i predan u pritvorski nadzor, dok je...