Sindikat državnih službenika i zaposlenika uputio protestno pismo Vijeću ministara

Preporučujemo

Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, usljed nezadovoljstva statusom zaposlenih u institucijama BiH, odnosom poslodavca prema Sindikatu te izloženosti konstantnom pritisku zbog neravnopravnog položaja u odnosu na zaposlene na drugim nivoima vlasti i najavljenog smanjenja osnovice za obračun plate, uputio je protestno pismo koje prenosimo u cjelosti.

Naime, Instrukcijom za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2019. do 2021. godine, koji će biti osnova za pripremu Zahtjeva budžetskih korisnika za sredstvima u 2019. godini utvrđeno je da se prilikom sačinjavanja budžetskih sredstava za plate i naknade zaposlenih planira na osnovu: osnovice za obračun plaće u iznosu od 475,69 KM osim za zaposlene u pravosudnim institucijama kojima se za obračun plate primjenjuju odredbe Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, te zaposlenim u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH u skladu sa Pravilnikom o platama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, obračun naknade za topli obrok u iznosu od 6 KM dnevno. Reprezentativni sindikat ima primjedbe na dostavljeni tekst DOB-a i određenu visinu osnovice za obračun plate uposlenim u institucijam Bosne i Hercegovine za 2019. godinu jer smo mišljenja da su se zbog inflacije u Bosni i Hercegovini i statističkih podataka o visini prosječne potrošačke korpe zadnje dvije godine odavno stekli uslovi za izmjenu/povećanje osnovice za obračun plate.

- -

O b r a z l o ž e nj e

Prema Protokolu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Reprezentativnog sidnikata broj:01-67-3-1970/12 od 29.06.2012. godine, kada je smanjena osnovica za obračun plata, potpisnici Protokola složili su se u skladu sa članom 3. i 4. navedenog Protokola da će se usvojena visina osnovice za obračun plate zaposlenih u institucijama u 2014. godini od 475,69 KM, korigovati maksimalno do postotka godišnje stope inflacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu te da će napraviti simulaciju mogućnosti povećanja visine dnevne naknade na ime ishrane tokom rada za 2014. godinu sa 6,00 KM na 7,00 KM. Odredbe ovog Protokola nikada nisu provedene.U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:d) Fiskalna odgovornost: sukladno ovome načelu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će pri utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenome u instituciji Bosne i Hercegovine voditi računa o fiskalnoj održivosti, a s ciljem stvaranja uvjeta za nesmetano funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.

Utvrđivanje osnovice za obračun plate temelji se na dokumentu Politika plata u institucijama Bosne i Hercegovine, koji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvaja za četverogodišnje izborno razdoblje (2015 -2018. godine).Reprezentativni sindikat je svjestan principa realnosti i fiskalne odgovornosti na kome se bazira politika vođenja plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine. U tom smislu ukazujemo i na značaj obračuna plata utvrđenog odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.Reprezentativni sindikat izražava nezadovoljstvo u pogledu visine plata imenovanih i izabranih osoba, povećanja broja zaposlenih osoba po različitim osnovama u institucijama Bosne i Hercegovine, te iznosima naknada za članstvo u upravnim i nadzornim tijelima, kao i drugim radnim tijelima koja imenuje Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH.

Ističemo da je zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina dva puta smanjenja osnovica za obračun plaće, topli obrok takođe dva puta i prije 6 mjeseci naknada za prijevoz.Trenutno utvrđena osnovica za obračun plata u institucijama BiH iznosi 475,69 KM, a koeficijenti se kreću od 1 do 12.Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, 60% su zaposlenici koji primaju platu u iznosu od 475,69 do 761,10 KM, dok istovremeno izabrana i imenovana lica ostvaruju primanja i do 5700 KM u šta nije uračunata naknada za odvojeni život, stanarinu i mjesečni paušal. Sa svim navedenim naknadama njihova primanja idu i do 7000 KM.

- -

Što se tiče državnih službenika u institucijam BiH (zaposleni sa VSS), njihova primanja su od 998 KM do 1545 KM.Omjer plata zaposlenih u instititucijama BiH u odnosu na izabrana i imenovana lica se kreće oko 1/10, što je presedan u odnosu na sve druge, mnogo uređenije države u kojima taj omjer ide do najviše 1/5.

Statistički podaci pokazuju da su zaposleni u institucijam BiH u nepovoljnijem položaju i u odnosu na zaposlene na nivou entiteta, kantona pa i pojedinih općina. Tako zaposleni u organima uprave Federacije BiH, sa istom školskom spremom, raspoređeni na isto radno mjesto ostvaruju primanja veća za 200 do 400 KM, a u republici Srpskoj za 100 do 300 KM.

Eklatantan primjer podređenosti zaposlenih u institucijam BiH u odnosu na druge državne službenike je jedna sarajevska gradska Općina u kojoj zaposleni ostvaruju i do 500 KM veću platu od zaposlenih u institucijama BiH.U Federaciji Bosne i Hercegovine naknada za topli obrok se obračunava u iznosu od 1% prosječne plate što iznosi 8,7 KM dok je u institucijama BiH već godinama ta nakanada 6 KM.

Osim navedenih „udara“ na zaposlene u institucijam BiH, prije 6 mjeseci je usvojena i Odluka o naknadi za prijevoz koja diskriminira određeni broj zaposlenih, koji iako je zakonom zagarantirano, ne ostvaruju naknadu za prijevoz koja pokriva realne troškove odnosno, kupovinu mjesečne karte. Na ovu diskriminaciju je ukazao i Ured ombdusmana za ljudska prava te dao preporuku za dalje postupanje kako bi se ova Odluka korigovala u pravcu izjednačavanja svih zaposelnih i ostvarivanja naknade za prijevoz. Međutim, do sada nadležni nisu ništa poduzeli po ovom pitanju.

Da su zaposleni u institucijama BiH u podređenom i diskriminatornom položaju u odnosu na zaposlene na svim drugim nivoima vlasti ali i zemljama regiona, govori činjenica da na nivou države ne postoji potpisan Kolektivni ugovor kojim bi se štitila prava zaposlenih.Reprezentativni sindikat posebno ukazuje na osiguranje neophodnih pravnih pretpostavki za stvaranje efikasnijeg sistema nadzora nad primjenom odredaba Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Članom 54. stavom (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđeno je da će se formirati nezavisno interresorno tijelo sa zadatkom da izradi i kreira procedure za vrednovanje radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda, koje ima 7 članova a koje će imenovati Vijeće ministara BiH. Navedenim je utvrđeno da će jednog člana imenovati sindikat. Reprezentativni sindikat očekuje formiranje ovog tijela i poziv za aktivno učešće u njegovom radu.

Ujedno Vas obavještavamo da Reprezentativni sindikati neće dati saglasnost na visinu osnovice za 2019. godinu kao što nije dao ni saglasnost za 2018. godinu.

S tim u vezi, pozivamo da izvršite analize plata, potrošnje budžeta na drugim sintetičkim i analitičkim kontima i da u budućem periodu uštedu i druge korekcije u budžetu iznađete na drugim pozicijama isključujući bruto plate i naknade uposlenih u institucijama BiH, koje već odavno i bez odlaganja trebaju biti korigovane u korist zaposlenih.

ZAHTJEVI REPREZENTATIVNOG SINDIKATA:

• Dosljedna primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine koji je definirano da Reprezentativni sindikat zaposlenika, u skladu sa zakonom, ima pravo da bude konsultiran:- prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plaća njegovih članova, – u procesu donošenja Pravilnika o radu i u- kolektivnom pregovaranju;• Da se Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, stavi van snage, jer pedviđa smanjenje osnovice za obračun plaće, radi navodnog povećanja plaća vojnicima Oružanih snaga BiH;

• Da Vijeće ministara BiH zaključkom obaveže Ministarstvo pravde BiH da formira Radnu grupu s ciljem HITNOG otpočinjanja kolektivnog pregovaranja;

• Hitna primjena nagrađivanja prema rezultatima rada: – zaposlenicima na određenim položajima odobriti promaknuće unutar platnih razreda, kao i odobriti novčanu nagradu sukladno ovome Zakonu;

• Povećanje iznosa naknada toplog obroka sa 6KM na NEOPOREZIVIH 8KM;

• Da osnovica za obračun plaće za 2019. godinu ne smije biti manja od prvog smanjenja osnovice, te bi ista za 2019.godinu trebala iznosti 535,50 KM;

• Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombdusmana za ljudska prava BiH, a uz konsultacije sa Sindikatima pristupi korekciji Odluke za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla;

• Da se omogući kretanje kroz platne razrede zaposlenicima i državnim službenicima do nivoa šefa Odjela kako bi se približili ili izjednačili sa kolegama na drugim nivoima vlasti, jer su upravo ove kategorije zaposlenih u neravnopravnom položaju;

• U slučaju neophodnih „ušteda“ ili drugih korekcija budžeta da prije svega izvršite analize potrošnje, i uštede u budžetu iznađete na drugim sintetičkim pozicijama, isključujući bruto plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH.

Sindikat državnih službenika i zaposlenika, izražava spremnost na konstruktivan ekonomsko socijalni dijalog koji će vratiti ugled te zaštiti prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Svjesni činjenice da smo mi zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine servis naše države i naših građana, do sada nismo stupali u štrajk da ne bi izazvali bilo kakvu pometnju u javnosti i svakodnevnom životu naših sugrađana, međutim ukoliko naša prava i dalje budu ugrožena Sindikat neće izbjegavati i ovaj vid sindikalne borbe kao i sudsko utuživanje u cilju nadokande uskraćenih naknada kao što je naknada za prijevoz, stoji u pismu predsjednice sindikata Lejle Čopelj.

Najnovije

Modriča: U požaru u zdravstvenoj ustanovi stradala jedna osoba

Jedna osoba poginula je u požaru koji se tokom noći desio u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u Modriči. Kako je...