Sindikat UIO pisao Vijeću ministara: Tražimo veća prava, potpuno smo marginalizirani

Preporučujemo

Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća minstara BiH Denisu Zvizdiću, ministru finansija BiH Vjekoslavu Bevandi i ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirku Šaroviću.

Poštovani,

- -

želimo vas upoznati da je Uprava za indirektno oporezivanje BIH dobila jedan novi, demokratski, otvoreni Sindikat, koji je 5. januara 2018.godine registriran kod Ministarstva pravde BIH, pod nazivom: Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (SUINO, u daljem tekstu: Sindikat). Osnovni ciljevi novog Sindikata su zaštita prava na rad i ostalih prava koja proizilaze iz radnih odnosa, ekonomska, socijalna i druga zaštita članova Sindikata, kao i onih koji to nisu, kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje na svim poljima sindikalnog djelovanja.

Ističemo da je Sindikat za dva mjeseca svoga djelovanja okupio 800 članova (ili preko 33 posto od ukupno uposlenih u UIO), a svakim danom ta brojnost je veća. Ovo sve govori o našoj ozbiljnosti i potrebi da stvorimo jedan Sindikat koji će se, prvenstveno baviti aktivnostima u smislu zaštite prava zaposlenih u UIO! Već na samom početku zadobili smo povjerenje uposlenika UIO kroz razne aktivnosti unutar institucije, ali ostvarili smo i izvan institucionalno djelovanje kroz suradnju sa drugim sindikatima, prije svega sa Savezom sindikata policijskih agencija u BiH, kao i Sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Posebno želimo istaknuti značaj UIO, kao najvažnije državne institucije u smislu fisklane stabilnosti cijele Bosne i Hercegovine. Od prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u najvećoj mjeri se finansiraju svi nivoi vlasti u BiH: država, entiteti, kantoni i opštine i Distrikt Brčko. S druge strane kada su u pitanju plate i naknade zaposlenih u UIO napominjemo da smo potpuno marginalizirani.

Sve to i jeste povod da se na samom početku oglasimo (i pridružimo ostalim sindikatima) u cilju zaštite svojih prava, prije svega prava na plate i naknade, koja su ispod svih kategorija i značajno odstupaju od porasta realnih troškova života, čime je izravno ugrožena egzistencija zaposlenih u UIN.

- -

U vezi s tim i naš Sindikat izražava svoje negodovanje na poduzete mjere, koje se odnose na donošenje odluka u vezi sa:

1. Obračunom osnovica za plate – dva puta su smanjene i kao takve se primjenjuju od 2012.godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plate smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,00 KM i ista se koristi za obračun od 2012. godine do danas.

2. Topli obrok sa 12,70 KM smanjen je na 6,00 KM, kao i dnevnice za službeni put u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM, dok su u istom periodu nekoliko puta povećane plate na entitetskim i kantonalnim nivoima.

3. Regres – smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM i isti se koristi za obračun od 2012. godine do danas.

4. Osiguranja od nesreće – ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obavezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnom nivou.

Prema posljednjim nezvaničim informacijama Vijeće ministara priprema novo smanjenje osnovice za obračun plate za budžetsku 2019. godinu, a u cilju povećanja plata za vojnike u Oružanim snagama, što smatramo potpuno neprihvatljivim kad su u pitanju službenici UIO.

Bez namjere da bilo čime dovodimo u pitanje povećanje plate vojnicima u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, smatramo da bi Viieće ministara BiH trebalo iznaći način da istu uveća kroz novećanie budžeta ili da izvrši preraspodielu sredstava sa drugih budžetskih stavki. a nikako smanieniem osnovice ostalih budžetskih korisnika na nivou BiH. Isto tako, Sindikat UIO smatra da zaposleni u ovoi instituciji moraju imati poseban status kad ie u pitaniu Zakon o platama i naknadama u instituciiama BiH.

Ovo priie svega zbog značaia same institucije od čijeg uspješnog rada ovisi kompletna fiskalna stabilnost Bosne i Hercegovine. Kao primjer želimo navesti Republiku Makedoniju, čija Vlada je propoznala značaj Porezne uprave Makedonije i službenike te institucije izdvojila od ostalih državnih službenika na način da isti imaju dodatak na platu u iznosu od 30 posto, a što je podržao i MMF.

Novi Sindikat UIO uskoro postaje reprezentativni Sindikat, te vas uz ostale reprezentativne sindikate BIH, pozivamo na vašu obavezu u pogledu konsultacija sa sindikatima, a u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, član 94. stav 1. tačka a), koji deflniše da reprezentativni sindikat ima pravo da bude konsultiran prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plata njegovih članova.

Također Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, član 57. stav (2), definisano je da će Vijeće ministara prilikom izrade podzakonskih akata izvršiti konsultacije sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Smatramo da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba dosljedno postupiti u izvršenju svojih obaveza, kada je u pitanju Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, uz poštivanje međunarodnih propisa i Konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji su samim tim obvezujući.

Imajući u vidu da na nivou institucija Bosne i Hercegovine ne postoji Kolektivni ugovor, stav Sindikata UIO jeste da je time direktno ugrožen položaj zaposlenih u institucijama BiH, u odnosu na nivo entiteta u Bosni i Hercegovini.

Također, izražavamo nezadovoljstvo u pogledu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine, za koju je i ured Ombudsmana utvrdio da nije zakonita – navodi se u pismu Sindikata UIO.

Najnovije

Jasna poruka Ministarstva SAD: Upotrijebit ćemo sva sredstva protiv onih koji Dodiku pomažu u korupciji i omogućavaju mu da iskorištava narod RS

Ured za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a uputio je jasnu poruku nakon što su jučer proširili crnu...