Ukupan dug FBiH iznosi 5,7 milijardi KM

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, čiji su ciljevi podizanje razine kapitaliziranosti, pružanje veće podrške u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprječavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka, te zaštita javnog interesa, sprječavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje Zakona.

Nove odredbe reguliraju i sprječavanje pranja novca i utvrđuju obvezu čuvanja povjerljivih podataka, a na 5.000.000 KM je povećan minimalan iznos temeljnog kapitala mikrokreditnog društva koji u cijelosti mora biti uplaćen u novcu.

- -

Utvrđen je i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH. Nacrt precizira pojam “održivost povratka”, koji je u odnosu na “povratak” kompleksniji i sveobuhvatniji i odražava realne potrebe povratnika u stvaranju društvenog, ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog ambijenta za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama.

Federalna vlada donijela je danas četiri odluke o usvajanju transfera za fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM. Od toga se na Fond za izdavaštvo odnosi 550.000 KM, Fondaciji za bibliotečku djelatnost pripada 330.000 KM, na ime transfera za kinematografiju izdvojeno je 1.660.000 KM, a Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 558.000 KM.

Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem o dugu za prvi kvartal 2018. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na 31.3. 2018. godine iznosio 5.746.739.318 KM ili 3.620.230.439 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 112,68 miliona KM, a ta razlika je vezana za kredite koji se odnose na kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturu.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, u kojem je navedeno da je penzioni fond je lani ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM, te ostvario višak prihoda nad rashodima od 64.457.081,76 KM. Akumulirani višak rashoda na prihodima sa 31. decembrom iznosio je 115.429.594,16 KM.

- -

Usvojen je i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška prošlogodišnjih grant sredstava namijenjenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika. Dodijeljeno je ukupno 1.302.671,10 KM za uplatu doprinosa za PIO za 95 radnika.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informisalo je Vladu o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini, u kojoj je ukupna vrijednost programa iznosila je 72.400.000 KM, od čega je realizovano 71.745.017,74 KM ili 99,1 posto. Od toga se na poticaje biljnoj proizvodnji odnosi 10.944.039,54 KM, animalnoj proizvodnji 59.827.538,70 KM, ostale vrste podrški 81.702,57 KM, a 891.736,93 KM je iznos na ime sudskih presuda i žalbenih postupaka.

Federalna vlada je usvojila finansijski i izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove FBiH za 2017. godinu, u kojem je navedeno da je lani velika pažnja posvećena povratu zajma. Na lani raspisani javni poziv za 2017./2018. akademsku godinu pristigle su 253 prijave, što je najveći broj zainteresovanih u posljednjih šest godina rada Fonda. Od toga je 242 studenta ispunilo sve tražene uslove za bodovanje, te su uvršteni na listu za dodjelu zajmova.

Najnovije

Izdate preporuke poslodavcima: Savjetuje se prekid rada na otvorenom između 12 i 17 sati

Uz toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, bilježi se značajan porast intervencija. Građanima je savjetovano da izbjegavaju aktivnosti...