Uskoro uspostava web portala E-uprava Federacije BiH, bit će omogućeno i postavljanje pitanja

Preporučujemo

Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.

Portal E-uprava FBiH sadrži četiri modula: početna stranica, e-servisi za građane, registar administrativnih postupaka i e-konsultacije.

- -

Na početnoj stranici se nalaze najnovije vijesti koje je moguće kreirati i ažurirati kroz administracijski dio aplikacije, s tim da je ove informacije moguće objavljivati odmah prilikom kreiranja ili naknadno.

Kroz e-servis građani mogu pristupiti uslugama elektronske uprave i dobiti sve potrebne informacije o njima, kao što je korištenje elektronskih usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Registar administrativnih postupaka pruža informacije o nazivu i svrsi upravnog postupka, naziv organa uprave koji provodi postupak i donosi odluku o upravnom postupku, adresu, broj telefona, faksimil i elektronsku adresu, vrstu djelatnosti za koje se primjenjuje, pravni osnov za pokretanje upravnog postupka – zakon ili podzakonski akt, iznos takse i naknade za vođenje upravnog postupka, podatke i dokumentaciju koje je neophodno dostaviti prilikom podnošenja, propisani rok za donošenje odluke po podnesenom zahtjevu za upravni postupak, vrijeme važenja izdatog akta i obrazac zahtjeva za pokretanje upravnog postupka (ukoliko je propisan ili pripremljen).

Kroz ovaj modul osigurana je tehnička mogućnost da građani i privredni subjekti postavljaju pitanja koja se odnose na pokretanje poslovanja, obavljanje privrednih djelatnosti, traženje mišljenja nadležnih organa o provođenju propisa, iznošenje problema s kojim se poslovna zajednica susreće u svom radu, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje, iznošenje uzroka nastalog problema i odgovornosti nadležnih organa, davanje inicijativa za promjenu propisa za koje smatraju da nepotrebno opterećuju i usporavaju poslovanje u FBiH i davanje sugestija i prijedloga koji se tiču unapređivanja cijelog portala.

- -

Modul E-konsultacije pruža mogućnost da na jednom mjestu budu osigurane konsultacije zainteresirane javnosti s federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i institucijama u FBiH u postupku kreiranja javnih politika ili donošenja zakona i drugih propisa.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH omogućava poštivanje svih pravila i procedura rada Portala E-uprava FBiH u koordinaciji s federalnim organima i zadužen je da provodi aktivnosti koje će obezbijediti raspoloživost i pouzdanost servisnog web portala i modernizaciju sistema.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije BiH.

Najnovije

Novi udarac Putinu: EU usvojila 14. paket sankcija protiv Rusije

Evropsko vijeće je danas usvojilo 14. paket ekonomskih i individualnih restriktivnih mjera kojima se zadaje dalji udarac Putinovom režimu...