Za izgradnju brze ceste Prača – Goražde 13 miliona KM

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas usvojila Program utroška drugog dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 13.000.000 KM utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2022. godinu ovom ministarstvu.

Odlukom je utvrđeno da će se putem ovog programa finansirati izgradnja brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 13.000.000 KM.

Implementator je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Novac je namijenjen za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju. Prenosit će se u tranšama implementatora odobrenog projekta, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude dostavio dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

Implementator projekta je obavezan o realizaciji projekta kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Odlukom je, također, utvrđeno da će biti potpisan Ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Najnovije

Knjiga “Lav bosanski” o Hasanu Čengiću predstavljena večeras u Sarajevu

Knjiga o Hasanu Čengiću "Lav bosanski", koju su priredile Fahira, Halisa, Emina i Sidika Čengić, predstavljena je večeras u...