Zaključci i odluke sa današnje sjednice Vlade FBiH

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH kojim se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih tijela, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Radi se o skupu tehnologija, mjera, normi, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih faktora koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje, održavanje i dijeljenje prostornih podataka određenih ovim zakonom s ciljem zadovoljenja potreba u FBiH, kao i njihove upotrebe van FBiH.

Osniva se i održava prema Direktivi Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj zajednici (INSPIRE) i drugim standardima. Obuhvata izvore prostornih podataka, sistem metapodataka, usluge i tehnologije umreženja, sporazume o dijeljenju, razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka, uslove korištenja, mehanizme koordinacije i nadzora, procese i postupke, Geoportal IPP FBiH i ljudske kapacitete.

Ovim zakonom uvodi se transparentnost i sistemski uređuju nadležnosti nad prostornim podacima, utvrđuju obveznici primjene Zakona – subjekti IPP FBiH kao i teme prostornih podataka na koje se Zakon primjenjuje.

Subjekti IPP FBiH su organi i organizacije federalne uprave, organi i organizacije kantonalne uprave, organi lokalne samouprave, javna preduzeća, pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravne osobe koja koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH i pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih prostornih podataka i koje u nadležnosti i svom djelokrugu, imaju uspostavljanje ili održavanje prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove definirana je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH i odgovorna je za njeno efikasno uspostavljanje, korištenje i razvoj.

Osnovna obaveza subjekata IPP FBiH je priprema i ažuriranje podataka, priprema informaciono-komunikacionih sistema prostornih podataka i njihovo uključenje u ovaj sistem FBiH, uz zadržavanje prava intelektualnog vlasništva nad podacima iz nadležnosti svakog od subjekata.

Jednostavnije pregledavanje i preuzimanje podataka iz nadležnosti subjekata IPP FBiH u konačnici će imati za rezultat veću efikasnost tijela javne vlasti u područjima koja su direktno, ili indirektno vezana za prostorne podatke. Primjenjujući princip da se podaci održavaju na najprimjerenijoj razini, pozitivan uticaj odrazit će se i na budžete svih nivoa, jer isti ili sličan set prostornih podataka neće biti potrebno izrađivati i finansirati u nekoliko različitih institucija, nego samo u jednoj, koja će putem IPP FBiH te podatke dijeliti s drugima.

Trenutno je u FBiH područje infrastrukture prostornih podataka regulisano Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Kako je ova infrastruktura veoma značajna za privredni razvoj FBiH i proces pristupanja EU, odlučeno je da ovo područje bude regulisano zakonom.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Izjašnjavajući se o inicijativi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfana Čengića, a svjesna važnosti lokalnih zajednica i potrebe za unaprjeđenjem njihovog rada, Federalna vlada danas je navela da je već poduzela aktivnosti za sveobuhvatne izmjene i dopune Zakona o federalnim ministrstvima i drugim tijelima federalne uprave i prije nego što je to traženo inicijativom.

Povodom inicijative tog poslanika za donošenje Zakona o finansiranju boračkih organizacija, Vlada FBiH podsjeća da se u parlamentarnoj proceduri nalazi Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagača poslanika Ismeta Osmanovića, na čiji tekst je Vlada FBiH dala saglasnost. Prijedlogom ovog zakona je regulisan način finansiranja boračkih udruženja. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na 32. sjednici, održanoj 10.7.2018. godine, usvojio Prijedlog zakona, s jednim amandmanom, dok Dom naroda ovaj zakon nije razmatrao.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila da Nacrt zakona o izboru općinskog načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH, koji je predložio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amer Obradović, nije u skladu s Ustavom FBiH u dijelu koji propisuje izbor gradonačelnika putem neposrednih i tajnih izbora od strane građana. Ustavom Federacije BiH propisano je da Gradsko vijeće priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada, bira gradonačelnika, donosi budžet grada, donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena statutom, navedeno je u izjašnjenju.

NOVI PROTOKOL S VLADOM USK

Federalna vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi FBiH.

Istovremeno, donijela je novu Odluku o davanju suglasnosnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

Kako je obrazloženo, Vlada USK nikad nije potpisala Protokol od 21.3.2018. godine, a u 2019. je pokrenula nove aktivnosti za rješavanje ovog pitanja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ZA 2018. GODINU

Federalna vlada je usvojila Konsolidovani izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH za 2018. godinu.

Obveznici primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH su zaduženi da nastave aktivnosti na razvoju ovog sistema u skladu s važećim zakonskim, podzakonskim i metodološkim aktima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Obveznici koji nisu imenovali koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu iz reda najvišeg rukovodstva su zaduženi da to učine u skladu s Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBIH i da akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31.12.2019. godine, radi unosa u Registar koordinatora.Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija je obavezana da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH u procesu uspostave i razvoja ovog sistema, s ciljem ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

O UNIŠTAVANJU I SUZBIJANJU ŠIRENJA AMBROZIJE

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje  javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH, koje je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Danas su federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije, referentne za pojedine komponente Akcionog plana, a koji nisu dostavili svoje izvještaje ni podatke o njihovom izvršenju, obavezane da planiraju finansijska sredstva za realizaciju predviđenih obaveza.

Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije su obavezne da ispunjavaju zadate obaveze, te u skladu s  nadležnostima planiraju finansijska sredstva i najkasnije do četvrtog mjeseca naredne godine nadležnom ministarstvu podnesu odgovarajuće izvještaje.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je zadužen da za 2020. godinu planira finansijska sredstva za uništavanje ambrozije na području Federacije BiH. Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati trebaju pojačati nadzor i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da nastavi koordinaciju aktivnosti na provođenju ovog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija i  integralni  izvještaj za tekuću godinu koji će dostaviti Vladi FBiH.

O UPRAVLJANJU OTPADOM

Usvojivši izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje primjene Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, izmijeni i dopuni ovaj pravilnik, kako je to predložilo Koordinaciono tijelo.

Operatere sistema za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Vlada je zadužila da u naredne dvije godine povećaju ulaganje sredstava od prikupljenih naknada u infrastrukturu i podizanje javne svijesti, te da do sada naplaćena akumulirana sredstva od naknada ulože u unaprjeđenje sistema.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u roku od 60 dana, sačini prijedlog vršenja kontrole obveznika plaćanja naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i dostavi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na uvid i mišljenje. Usvojeni prijedlog, u kojem treba da budu definisani konkretni koraci, s brojem obveznika i načinom postupanja, treba da bude proveden u roku od šest mjeseci.

Vlada je potvrdila da je Koordinaciono tijelo u prethodnom periodu opravdalo ulogu i zadatke jer je njegov rad doprinio unaprjeđenju sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

PREGOVORI O KOLEKTIVNOM UGOVORU

Federalna vlada danas je zadužila uprave Elektroprivrede BiH i RMU Banovići da, u roku od sedam dana, formiraju zajednički tim, u koji će biti uključeni predstavnici uprava rudnika iz sastava Konzorcija EP BiH, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, radi otpočinjanja i vođenja konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem pripreme pregovora za zaključenje izmjena i dopuna važećeg kolektivnog ugovora.

Uprava EP BiH je zadužena i da, u slučaju postizanja saglasnosti s predstavnicima reprezentativnih sindikata, parafirani tekst izmjena i dopuna važećeg kolektivnog ugovora dostavi Uredu premijera Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije,rudarstva i industrije na dalje postupanje.

Inače, Vlada FBiH je u prethodne četiri godine zaključila s reprezentativnim sindikatima rudarstva dva kolektivna ugovora, koja reguliraju prava i obaveze poslodavaca i radnika u ovoj oblasti. Dana, 26.6.2019. godine predstavnici reprezentativnih sindikata uputili su Vladi zvaničnu inicijativu za ulazak u proces pregovora za zaključenje izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, čije važenje ističe 11.9.2019. godine.

Predstavnici Ureda premijera Federacije BiH su, u suradnji s Federalnim inistarstvom energije, rudarstva i industrije, već obavili više konsultativnih sastanaka s predstavnicima reprezentativnih sindkata, ali i upravama EP BiH i RMU Banovići. Također su i predstavnici Uprave EPBiH imali konsultativne sastanke s predstavnicima uprava rudnika iz sastava Konzorcija EP BiH.

INFORMACIJE O OPERATORU ZA OIEiEK

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je da pokrene aktivnosti izmjena akata kojima bi bio unaprijeđeni rad Operatora i nadzor nad njegovim djelovanjem.

Vlada je odredila 1.10.2019. godine kao novi rok za donošenje Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače, kao i udio koji će biti plaćan sredstvima iz naknada prikupljenih za podsticanje.

Vlada je Upravnom odboru i Upravi naložila da resornom federalnom ministarstvu hitno dostave izvještaj o radu i poslovanju Operatora za 2018. godinu.

Danas je razmatrano i provođenje zaključaka sa 131. sjednice Vlade FBiH, održane 4.3.2019. godine, kojima je, između ostalog, Finansijska policija bila zadužena da izvrši pregled i kontrolu  rada Operatora za OIEiEK i o tome joj dostavi izvještaj.

Ovim zaključcima je tada Uredu za reviziju institucija u FBiH preporučen nastavak revizije poslovanja Operatora, dok su njegovi Uprava i Upravni odbor zaduženi da omoguće okončanje revizije. Također su Upravni odbor Operatora za OIEiEK i Regulatorna komisija za energiju u FBiH bili zaduženi da Vladi dostave očitovanje o radu Operatora.

Vlada FBiH danas je, također, dala saglasnost na planirani iznos sredstava u iznosu od 2.185.000 KM za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za OIEiEK u 2019. godini, a u skladu sa analizom koju je izvršilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Bitno je istaći da ukupni predviđeni troškovi rada i administriranja za 2019. godinu sadrže pojedinačne stavke koje su jednokratne i neće se ponavljati u slijedećih pet do šest godina.

ZAKLJUČCI O VITEZITU

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad PS Vitezit d.o.o. Vitez. Tim povodom je konstatirala da je, do sada, iz budžeta Federacije BiH isplaćeno 2.996.188,60 KM po osnovu solidarne odgovornosti za obaveze ovog privrednog društva, a da je kod Federalnog ministarstva finasija zavedeno u redoslijedu namirenja po istom osnovu još 30.005,56 KM.

Također, u posljednjih deset godina po raznim osnovama izdvojeno je više od 15.000.000 KM budžetskih sredstava za oživljavanje proizvodnje i sprečavanja stečaja PS Vitezit, što nije dalo očekivane rezultate.

Vlada je danas zadužila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije zadužila da, u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o stečajnom postupku, Općinskom sudu u Travniku dostavi saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad PS Vitezit, s ciljem reorganizacije stečajnog dužnika i uređivanja njegovog pravnog položaja i odnosa prema povjeriocima, a naročito radi održavanja poslovanja.

Ministar će u toku stečajnog postupka ostvarivati saradnju i koordinaciju sa stečajnim sudijom i stečajnim upraviteljem kad je riječ o ograničenju u raspolaganju imovinom stečajnog dužnika, koja služi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

PREISPITATI PDV NA POSEBNE VODNE NAKNADE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o novonastaloj situaciji oko naplate PDV-a javnim komunalnim preduzećima po osnovu člana 20. Zakona o PDV-u BiH na sredstva posebnih vodnih naknada (PVN-a) prikupljenih po osnovu Zakona o vodama.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Poreznu upravu FBiH da, u sklopu tekuće izmjene Zakona o PDV-u, osiguraju preciziranje člana 20. Zakona o PDV-u s ciljemu izuzeća JKP-a od plaćanja PDV-a na prikupljena sredstava PVN­ a.

Ovakve zaključke Vlada je donijela ukazujući da ova obaveza predstavlja finansijski udar na JKP-e koji ne raspolažu sredstvima za njeno plaćanje, jer ih ne ubiru od krajnjih korisnika, a cijene vodnih usluga koje isporučuju ne pokrivaju njihove troškove. Dodatno, kao obveznici prikupljanja sredstava PVN-a, već imaju trošak kod plaćanja PVN-a na isporučenu – fakturisanu vodu koju ne uspiju naplatiti i koji oni pokrivaju iz vlastitih sredstava.

Posljedice ovakvog postupanja UIO BiH su nepremostive po poslovanje JKP-a, što direktno ugrožava pružanje javnih usluga stanovništvu i drugim korisnicima na područjima koja pokrivaju sistemi vodovoda i kanalizacije kojim upravljaju.

INFORMACIJA O REALIZACIJI KONCESIONIH UGOVORA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz njegove nadležnosti.

Za otklanjanje pravne situacije raskida ugovora sa koncesionarom Ciprex d.o.o., ovo ministarstvo je zaduženo da od koncesionara pribavi Inoviranu studiju ekonomske opravdanosti projekta crpljenja termalne vode sa bunara Š-1 Šumatac u selu Donji Purići, općina Velika Kladuša, s riješenim imovinsko-pravnim odnosima koju će odobriti Komisija za koncesije Federacije BiH. Nakon toga Ministarstvo će sačiniti Aneks 3. Ugovora o koncesiji i provesti aktivnosti za njegovo potpisivanje. Komisija za koncesije FBiH je obavezana da u narednom periodu kod koncesionara Banja Ilidža d.o.o. Sanski Most kontroliše u kojoj je fazi završetak kompletnog rekreaciono-zdravstvenog kompleksa i o tome izvijesti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s preporukama za dalje postupanje.

Ministarstvo će nastaviti pratiti realizaciju obaveza iz koncesionih ugovora sa Oazom Tešanj, JP Plava voda Travnik i JP ViK Zenica.

HITNO RAZMATRATI PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o gospodarenju šumama u FBiH u 2018. godini i planovima gospodarenja za 2019. godinu, te zaključila da  Parlamentu Federacije BiH uputi urgenciju za hitno razmatranje Prijedloga zakona o šumama,  utvrđenog i u parlamentarnu  proceduru upućenog 7.7.2017. godine. Korisnike državnih šuma Vlada je zadužila da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova iz godišnjeg plana realizacije šumskoprivrednenih osnova, a kantonalnim upravama za šumarstvo naloženo da intenzivno prat realizacije šumskoprivrednih  osnova i poduzimaju aktivnosti u okviru svojih ovlasti, i redovno izvještavaju Federalnu uprave za šumarstvo. Istovremeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove naloženo da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo,  intenziviraju kontrolu realizacije šumskoprivrednih   osnova,  te da preventivnim i represivnim mjerama obezbijede sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih radova planiranih osnovama, uključujući i planirane sječe  ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da informaciju sa zaključcima Vlade FBiH proslijedi vladama kantona, kantonalnim ministarstvima i upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da danas usvojene zaključke dostavi Parlamentu FBiH.

PRIPREMA VILE BRAUN

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o realizaciji zaključka od 17.1.2019. godine koji se odnose na pripremu prostora za smještaj ureda predsjednika i dva potpredsjednika FBiH u objekat Vila Braun, ulica Alipašina 45, Sarajevo.

Služba je danas zadužena da, na osnovu izvedbenog projekta rekonstrukcije i adaptacije dijela ovog objekta, provede procedure odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme.

Sredstva za realizaciju ovih aktivnosti obezbijeđena su u Budžetu FBiH za 2019. godinu.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je usvojla izvještaje o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.3.2019. godine i o realizovanim aktivnostima implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za FBiH za period od 1.4.2019. do 30.6.2019. godine (Il kvartal 2019. godine).

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost na izmjenu Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000 KM.

Federalna vlada dala je preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Ahmeta Saliha Kansua, direktora Turkish Airlinesa za Bosnu i Hercegovinu, kao osobe od naročite koristi za BiH u području razvoja turizma, kao najbrže rastuće grane ekonomije i međunarodne promocije BiH kao atraktivne svjetske turističke destinacije.

Federalna vlada danas je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH dala nalog da pripremi Prijedlog odluke o nabavci vozila, koja će se u postupku javne nabavke realizirati iz planiranih sredstava, usvojenih Budžetom za 2019. godinu, za potrebe organa i tijela Vlade FBiH (1.000.000 KM) i Službe za zajedničke poslove (80.000 KM). Po preuzimanju novih vozila, budžetski korisnici su dužni staviti na raspolaganje jedno, a Porezna uprava Federacije BiH osam vozila (u voznom stanju, ispravnih i spremnih za dalje korištenje), koja će, na osnovu zahtjeva, biti dodijeljena drugim korisnicima.

Vlada FBiH se saglasila sa Odlukom o neusvajanju Finansijskog izvještaja i godišnjeg obračuna za 2018. godinu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, koju je donio Upravni odbor ove agencije.

Federalna vlada donijela je Odluku o sazivanju 36. (vanredne) sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo za 11.9.2019. godine, a među tačkama predloženog dnevnog reda su izbor predsjednika Skupštine, te razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova Nadzornog odbora. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave, i to Jasmina Pandžu za v.d. izvršnog direktora proizvodnje i Senada Burnića za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Taiba Delalića i Semira Sefića za članove Nadzornog odbora Zraka d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a do isteka mandata ovog odbora koji je počeo 28.9.2018. godine.

Nadzorni odbor UNIS Ginexa d.d. Goražde dobio je prethodnu saglasnost Vlade FBiH da Hasana Tafru imenuje za izvršnog direktora ovog društva, na period od četiri godine.

Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići da imenuje Muhidina Dautovića za v.d. izvršnog tehničkog direktora i Halida Škrijelja za v.d. izvršnog direktora zajedničkih službi, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za zastupanje Vlade FBiH na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni opunomoćeni Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, d.o.o. Sarajevo), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Enes Memić (Zrak d.d. Sarajevo).

Dobrica Jonjić je, umjesto Miroslava Jurešića, imenovan za predstavnika Vlade FBiH za prezentaciju izvještaja o trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju građanskih prava.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Najnovije

Smajić očitao lekciju Forti: Služeći interesima Srbije i Hrvatske ugrožavate suverenitet vazdušnog prostora i sigurnost BiH!

Delegat Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Džemal Smajić izrazio je...