Vlada FBiH: Usvojena informacija o tehničkoj finalizaciji iodgovora na upitnik EK

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik Europske komisije, te dala saglasnost na “Odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Europske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji”.

Ured Vlade FBiH za Europske integracije će ove zaključke dostaviti federalnim organima i institucijama radi informiranja, kao i Komisiji za Europske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Zaključak će, radi daljeg postupanja, biti dostavljen i Direkciji za Europske integracije BiH.

- -

Nakon što je Upitnik uručen BiH, organi uprave FBiH su se pridržavali zadatih rokova i Direkciji za europske integracije (ISEI) dostavili odgovore, nakon čega je počela faza rada radnih grupa za europske integracije.

Radne grupe su aktivno radile na tehničkoj finalizaciji odgovora. Usaglašene odgovore predsjedavajući radnih grupa su, uz saglasnost oba svoja zamjenika, u materijalnoj i elektronskoj formi dostavljali Komisiji za europske integracije (KEI), koja ih je, potom, upućivala koordinatorima procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini na potvrđivanje. Sporne odgovore su predsjedavajući, uz suglasnost oba zamjenika, također upućivali KEI-i. Zahtjev za njihovo usaglašavanje je sadržavao i prijedloge mogućih modela. Komisija je riješila jedan broj spornih pitanja, a ona za koja nije uspjela postići konsenzus, dostavljala Kolegiju za europske integracije. Kolegij je, na sjednici održanoj u Sarajevu 20. decembra 2017. godine, postigao dogovor za sva sporna pitanja.

Na pripremi odgovora BiH na pitanja iz Upitnika Europske komisije je u 35 radnih grupa radilo 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH. Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova KEI-e, te 20 članova Kolegija za Europske integracije.

Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora (12.082 stranica odgovora i 7.955 stranica priloga). Dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referiše u odgovorima. Prevod svih odgovora BiH i pratećih priloga na engleski jezik je završen 15.1.2018. godine, osim odgovora iz Poglavlja 22, čije je prevođenje završeno 2.2.2018. godine.

- -

Odgovori BiH na sva pitanja, te prateći prilozi i akti za sva poglavlja na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, usuglašeni su u okviru sistema koordinacije.Federalna vlada danas je dala saglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Kolektivni ugovor uređuje prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u federalnim organima državne službe i federalnim upravnim organizacijama, kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim kantonalnim institucijama i gradskim i općinskim službama za upravu na teritoriji Federacije BiH.

Saglasnost je dobio i Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe FBiH, kojeg su utvrdili isti pregovarački timovi. Dogovoreno je da osnovica za obračun plaće za 2018. godinu iznosi 315 KM, a vrijednost boda 1,00.

Najnovije

Kremlj se oglasio: “Spremni smo za pregovore s Ukrajinom”

Prekinuti mirovni dogovori između Ukrajine i Rusije iz 2022. mogli bi biti temelj za nove pregovore. "No nema znakova da...