Vlada FBiH usvojila odluku o transferu za biomedicinski potpomognutu oplodnju u iznosu od 10 miliona KM

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.

Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

Program utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) planiran je u iznosu od 10.000.000 KM. Odobrena sredstva raspoređuju se za finansiranje zdravstvenih usluga vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije BiH. Svrha programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor.

Cilj ovog programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja, na obavljanje postupaka BMPO na teritoriji Federacije BiH, kao i na provođenje drugih pitanja od značaja za primjenu ovog postupka.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom utvrđena obaveza finansiranja ovog postupka iz budžeta Federacije BiH. U skladu sa navedenim, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je Programom zdravstvene zaštite za 2023. godinu i Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, predvidio provedbu ovog programa. Inače, Vlada Federacije BiH je prošle godine predložila izmjene i dopune ovog zakona s ciljem smanjenja nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačavanje prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH.

Također, uveden je novi model finansiranja prava i usluge BMPO tako da se one u potpunosti finansiraju iz Budžeta FBiH, te su tako na jednak način dostupne za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH.

Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

Najnovije

Turska započela raspoređivanje specijalaca na Kosovu

Tursko Ministarstvo odbrane saopćilo je danas da je počelo sa raspoređivanjem specijalaca na Kosovu. "Nakon dešavanja na Kosovu, bataljon komandosa...