- Advertisement -

Vlada FBiH: Nacionalnom parku Una 500.000 KM, planiran razvoj Željeznica FBiH

Preporučujemo

SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA ŽELJEZNICA FBiH

Federalna vlada odobrila je Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2018.-2020. godina, koji je ranije usvojio Nadzorni odbor ove kompanije 27.2.2018. godine.

Plan je sačinjen na osnovu analize poslovnog sistema, procjene stanja na domaćem i inostranom transportnom tržištu i predstavljat će razvojno usmjerenje ovog preduzeća do 2020. godine.

U dokumentu je navedeno da poslovanje željeznice na tržištu transportnih usluga zahtijeva da odnos prema pružanju transportnih usluga bude hitno i korjenito promijenjen. Kvalitet usluga (brzina, prijevoz od vrata do vrata, garancija rokova isporuke, odgovarajući kapaciteti, zadovoljavajući komfor) su najznačajniji instrument uspješne prodaje u tržišnim uvjetima privređivanja.

Neophodno je postojećim i budućim korisnicima ponuditi brojna poboljšanja i uvjeriti ih, njihovim provođenjem, u budućnost prevoza željeznicom.

Realan red vožnje je tehnološka osnova za uspostavljanje međusobnih odnosa i obaveza, na bazi ekonomske zainteresiranosti svih učesnika u prijevoznom lancu. Ponude treba prilagoditi zahtjevima tržišta prema prioritetima koji daju najveće efekte. To se, prije svega, odnosi na usmjeravanje na prijevoz na dužim relacijama prema preduzećima koja predstavljaju najveće postojeće i potencijalne korisnike željezničkih usluga, te na tranzit i međunarodni saobraćaj u cjelini, navedeno je u srednjoročnom planu razvoja Željeznica FBiH.

Između ostalog, u 2018. je planirano da bude prevezeno 9.150.000 tona robe, a u 2020. godini 9.729.000 tona, što je u periodu 2018.-2020. rast od šest posto.

U 2018. godini planirano je ostvarenje 816,6 miliona netotonskih kilometara, a u 2020. godini 910,7 miliona, što predstavlja rast od 12 posto.

U putničkom saobraćaju u ovoj godini planiran je prijevoz 390.600 putnika, a u 2020. 419.300, što je povećanje od sedam posto.

Planirano je ostvarenje 24,8 miliona putničkih kilometara u 2018., a u 2020. godini 27,1 milion, što predstavlja rast od devet posto.

NACIONALNOM PARKU UNA 500.000 KM

Federalna vlada je danas usvojila programa utroška transfera za Nacionalni park Una, utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kojim je za finansiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja osigurano 500.000 KM.

Inače, Studijom izvodljivosti, rađenoj kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku Una i uspostavu JP Nacionalni park Una, predviđena je neophodna finansijska podrška od 900.000 KM godišnje iz Budžeta FBiH, za period od pet godina, s procjenom da će ovo javno preduzeće uz tu podršku dostići samoodrživo poslovanje.

S ciljem osiguranja finansiranja prema Studiji izvodljivosti, trebalo bi u narednom periodu osigurati 1.270.000 KM, u što je uračunato i danas odobrenih 500.000 KM.

U periodu od osnivanja NP Una, iz Budžeta Federacije BiH je isplaćeno 3.730.000 KM.

PRIJENOS SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom propisuje prijenos 10.500.000 KM prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata FBiH Federalnom ministarstvu enegije, rudarstva i industrije, a koja su planirana Budžetom FBiH za 2018. godinu.

Resorno ministarstvo će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar ministarstva kod prijenosa ovih sredstava i imenovati komisiju za praćenje njihovog utroška.

Taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Obveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji je uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na depozitni račun, s kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Zakonom o naftnim derivatima u FBiH osnovan je Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i jedini je ovlašten za uspostavu i obnavljanje rezervi naftnih derivata.

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Demonstranti u Šri Lanki traže ostavku predsjednika, policija ih otjerala

Policija u Šri Lanki upotrijebila je suzavac i vodene topove da rastjera demonstrante koji su pokušali da se približe...