VMBiH – EU sa 71,2 miliona eura podržao Državni program aktivnosti

Preporučujemo

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na sjednici Prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, saopćilo je to vijeće.

Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura će biti osigurano iz budžeta institucija BiH.

- -

Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama i progresivnom usklađivanju ovih oblasti s aquisom.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku tri godine.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

PODRŽAN NACRT RAZVOJNO-INVESTICIONOG PROGRAMA DO 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2020 – 2022. godina.

Nakon što institucije BiH ažuriraju podatke o projektima u skladu s nastalim promjenama, kao i promjenama nastalim u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog programa javnih investicija/razvojno- investicionog programa institucija BiH.

Nacrt programa sadrži podatke o ukupno 244 projekta u ukupnoj vrijednosti tri milijarde i 761,19 miliona KM, od čega se 3,4 milijarde KM odnose na ulaganja u kapitalne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi 2,7 milijardi KM.

Trenutno se provede projekti vrijedni milijardu i 189,02 miliona KM, koji se finansiraju iz domaćih sredstava putem budžeta, granta i vlastitih sredstava i iz inosredstava (zajmova i grantova).

UNIVERZITETIMA I NAUČNIM INSTITUCIJAMA U BiH OMOGUĆITI SARADNJU S CERN-om

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN).

Na ovaj način omogućit će se univerzitetima i drugim naučnim institucijama u Bosni i Hercegovini direktno potpisivanje protokola i programa saradnje sa CERN-om u oblasti fizike visokih energija. Praktično se omogućava pružanje podrške istraživačkim projektima CERN-a za koje naučni instituti i univerziteti iz BiH imaju posebnu stručnost, uključujući područje eksperimentalne i teorijske fizike, ubrzanja te detektora. Naučnici, inženjeri i studenti iz Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju kriterije za prijavu mogu se prijaviti za pohađanje različitih škola CERN-a te ljetni studentski program.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.

BiH I UK JAČAJU SARADNJU U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu, čime se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje ove oblasti u skladu s međunarodnim standardima.

Sporazum uređuje pitanja međunarodnog prijevoza putnika i roba između teritorija ugovornih strana ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoz roba između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritoriji druge ugovorne strane.

Nacrt osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

EFIKASNIJI SISTEM FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA UDRUŽENJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Pravilnik o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Na ovaj način se u institucijama BiH uspostavlja jednoobrazan, transparentan i efikasan sistem finansiranja, sufinansiranja, praćenja i procjene učinaka grant projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Pravilnik otklanja nedostatke u procesu upravljanja grantova u institucijama BiH, u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija BiH. Istovremeno, između ostalog, propisuje da se finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija zasniva na principima planiranja i na osnovu javnog poziva te jednakog tretmana podnosilaca prijava na javni poziv.

POMOĆ GIZ-a U REFORMI JAVNE UPRAVE

Vijeće ministara BiH prihvatilo je zaključivanje provedbenog Sporazuma o implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit“ za Program jačanja institucija u BiH – faza III, vrijedan 3.750.000 eura.

Provedbeni sporazum će omogućiti da odabrane javne institucije unaprijede primjenu principa javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga, čime se doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Institucije korisnici faze III Programa su Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), Direkcija za evropske integraciie (DEI), Agencija za javne nabavke (AJN), Ured za razmatranje žalbi (URŽ) i Agencija za državnu službu (ADS).

POVEĆAN BROJ STRANICA KOJE SE BESPLATNO IZDAJU U POSTUPANJIMA PO ZOSPI-ju

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjeni odluke o troškovima umnožavanja zahtijevanih informacija saglasno Zakonu o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) u Bosni i Hercegovini.

Izmjenom odluke povećava se broj stranica koje institucije BiH besplatno izdaju postupajući po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH sa sadašnjih deset na 20 stranica, čime se vrši usklađivanje sa ZOSPI-jem.

FINANSIRANJE PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2018 – 2020. godine, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji, koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.

U prošloj godini završena su 33 projekta, dok je nastavljena implementacija 85 projekata u vrijednosti oko milijardu KM. Istovremeno, 27 projekata je iz statusa „kandidovani“ prešlo u fazu implementacije, uz pet naknadno prijavljenih projekata, koji su završeni u prošloj godini.

U Program javnih investicija u periodu 2018 – 2020. godina uključen je 251 projekt, ukupne vrijednosti milijardu i 992,52 miliona KM, od čega se milijardu i 309,51 miliona odnosi na 154 projekta u realizaciji, a 683,01 miliona KM na 97 kandidovanih projekata.

USVOJEN PLAN O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja koje su planirale nadležne institucije u oblasti zapošljavanja u 2019. godini, u cilju poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja potražnje za radnom snagom.

Prema usvojenom planu, u 2019. godini planirane su, između ostalih, aktivnosti za jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje, nastavak provođenja reformi i povećanje efikasnosti tržišta rada. To podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluge koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba s evidencije nezaposlenih, uz pružanje podrške poslodavcima. Ovim programskim aktivnostima želi se doprinijeti rastu broja zaposlenih u BiH

ZELENO SVIJETLO ZA PRISTUP BiH DARIAH-ERIC INFRASTRUKTURI

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova za pristupanje Bosne i Hercegovine DARIAH-ERIC infrastrukturi u cilju razvoja i podrške bh. istraživanju u području umjetnosti i humanističkih nauka.

Pristupanjem se omogućava istraživačima da pronalaze i koriste digitalne istraživačke podatke iz cijele Evrope, da razmjenjuju znanje i istraživačku praksu u raznim oblastima, kao i da prate najbolje primjenjive standarde istraživanja.

DARIAH-ERIC je međunarodna infrastruktura formirana 2014. godine odlukom Evropske komisije. Okuplja 17 država koje imaju olakšan pristup i korištenje svih evropskih digitalnih izvora za istraživanje u području umjetnosti i humanistističkih nauka, uključujući digitalne objekte kao što su: tekst, slika, zvuk i video.

Ministarstvo civilnih poslova će poduzeti potrebne aktivnosti za pristupanje BiH DARIAH-ERIC infrastrukturi.

PROVEDENO ILI JE U FAZI PROVOĐENJA 86 POSTO MJERA IZ AKCIONOG PLANA ZA DJECU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine, koji će biti objavljen na web-stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Prema izvještaju, od zacrtanih 127 mjera u osam specifičnih ciljeva provedeno je njih 72 ili 57 posto, a u fazi provođenja je 37 mjera ili 29 posto. Nije provedeno 18 mjera ili 14 posto.

Najbolji rezultati u provođenju mjera ovog akcionog plana postignuti su u oblasti „Sistem odgoja i obrazovanja učiniti pravičnim i dostupnim za razvoj potencijala djeteta/učenika kroz visokokvalitetne, prilagođene i sveobuhvatne usluge“, gdje je od 12 predviđenih mjera, potpuno provedeno deset a većim dijelom su provedene i dvije preostale mjere.

U izvještaju se naglašava da odličnu ocjenu zaslužuje saradnja vladinog i nevladinog sektora na provođenju mjera na lokalnom nivou.

Vijeće ministara BiH produžilo je važenje Akcionog plana do kraja 2019. godine, a do kraja marta 2020. bit će sačinjen novi akcioni plan za djecu BiH, koji će biti usklađen s preporukama Komiteta UN-a za prava djeteta.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI SIGURNOSTI HRANE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH, te donijelo više zaključaka u cilju nastavka praćenja i jačanja kontrole u ovoj oblasti.

Prema Izvještaju, ukupno je u prošloj godini obrađen 85.601 uzorak hrane, od čega je neodgovarajućih uzoraka bilo 4.007 ili 4,68 posto.

Na mikrobiološke parametre ukupno je u 2018. godini ispitivano 66.035 uzoraka hrane, među kojima njih 794 ili 1,20 posto nije bilo u skladu s važećim propisima, najviše iz kategorija meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači te iz šećera.

U BiH je 2018. godine registrovano ukupno 820 slučajeva obolijevanja, gdje je hrana potvrđena kao uzrok/put prijenosa. Najčešći uzrok obolijevanja su bile solmonellosis i toxiinfection/ intoxication alimentaris.

U prošloj godini analizirano je 14.788 uzoraka vode za piće, pri čemu je utvrđeno da 3.108 uzoraka ili 21,02 posto nije bilo u skladu s važećim propisima. Također je urađeno 10.795 laboratorijskih analiza vode za piće na mikrobiološke parametre, od čega 2.224 analize nisu bile u skladu s važećim propisima u BiH. Najveći broj, 57,6 posto, neodgovarajućih uzoraka vode za piće je bio iz individualnog vodosnabdijevanja (bunari, čatrnje, cisterne, pumpe), dok je procenat neodgovarajućih uzoraka iz javnih vodovoda iznosio 13.3 posto.

REALIZIRANO 85 POSTO ZAKLJUČAKA VMBiH

Ministarstva BiH, institucije i tijela Vijeća ministara BiH, realizirali su 156 od ukupno donesena 183 zaključka ili 85 posto, a 26 zaključaka nije realizirano.

To je navedeno u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH donesenih u periodu od 1. januara do 31. marta 2019. godine, kojim su obuhvaćene 24 institucije.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da analiziraju njihove dosadašnje aktivnosti u vezi s realizacijom zaključaka te da za sve zaključke koji su ostali nerealizirani jasno preciziraju razloge i o tome u roku 30 dana informiraju Vijeće ministara BiH.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba da bude prioritet.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE ODBRAMBENOG ATAŠEA SLOVAČKE

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za imenovanje pukovnika Milana Mindeka na dužnost odbrambenog atašea Slovačke Republike za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Sarajevu.

Najnovije

Bandić: Morali smo zakazati sjednicu i izviniti se građanima, Farisu, roditeljima i svim ubijenim

Klubovi Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte i Stranke za BiH početkom ovog mjeseca zatražili su održavanje hitne sjednice Skupštine...